Martini w/Gray Goose, Ketel One or Stolichnaya

$10